Общи условия за използване на платформата Autodoc Club – Съдържание
 • Преамбюл
 • § 1 Регистрация
 • § 2 Предлагани услуги
 • § 3 Предоставяне на платформата
 • § 4 Използване на платформата
 • § 5 Отговорност
 • § 6 Задължения и отговорност на потребителя за публикувано съдържание
 • § 7 Непоемане на отговорност за съвети и препоръки
 • § 8 Освобождаване от отговорност
 • § 9 Марки и запазени права на Autodoc
 • § 10 Срок на действие и прекратяване
 • § 11 Блокиране
 • § 12 Защита на данните
 • § 13 Промени на договора
 • § 14 Онлайн решаване на спорове: информация съгласно чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове
 • § 15 Решаване на потребителски спорове: информация съгласно § 36 от германския Закон за алтернативното решаване на спорове по потребителски въпроси (Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen)
 • § 16 Заключителни разпоредби
Общи условия за използване на платформата Autodoc Club – Преамбюл

Дружеството AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin („Autodoc“), ръководи платформа („Платформа“) под домейна https://club.autodoc.bg/, която дава възможност на потребителите да управляват и получават данни относно автомобилите си под формата на „онлайн бордови журнал“ .

Физически и юридически лица („Потребители“) могат да разучават такива услуги в платформата и да получават препоръки и съвети за тези услуги.

Следните Общи условия за използване („Общи условия за използване“) са валидни за използването на тази платформа от Потребителите.

§ 1 Регистрация
 • 1.1 Условие за използването на пълния обхват от функции на тази платформа е безплатната регистрация на потребителя. Регистрацията означава, че потребителят е съгласен с настоящите Общи условия за използване.
 • 1.2 Могат да се регистрират само индивидуални, пълнолетни и напълно правоспособни физически лица (но не и например семейства или брачни партньори), юридически лица и персонални дружества. Ако като Потребител бъде регистрирана компания, то извършващото регистрацията от името на компанията лице гарантира, че има право да представлява компанията.
 • 1.3 Потребители, които вече имат акаунт в https://www.autodoc.bg/, не е необходимо да се регистрират отделно на платформата https://club.autodoc.bg/. Данните за вписване в акаунта в https://www.autodoc.de/ могат да се използват автоматично като данни за вписване в платформата https://club.autodoc.bg/ чрез метода за идентификация Single Sign-on (SSO).
§ 2 Предлагани услуги

Чрез Платформата Autodoc предлага възможността за управляване и поддръжка на историята на автомобила според на данните, предоставени от Потребителите.

В рамките на използването на платформата Потребителят може да създава „записи в дневник на автомобила“. Записите се състоят от личните данни на Потребителя, както и данни относно автомобила. Платформата разполага с организирана онлайн система за управление на данните на автомобила с общи прегледи, например, за ремонти на даден автомобил, график относно смяната на части или относно процеса по смяната на масло.

Потребителят има възможност да съхранява документите на автомобила във вид на снимки и сканирани документи.

Платформата е личен “бордови журнал”, който се поддържа и може да се разглежда единствено от съответния Потребител и следователно не е публично достъпен.

Autodoc има вградени видеа в платформата си, които се съхраняват в YouTube и могат да се възпроизвеждат на платформата.

Autodoc използва YouTube API услуги, за да показва видеата в платформата.

С достъпа и възпроизвеждането на видеата потребителят се съгласява с Условията за използване на YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Предоставяне на платформата
 • 3.1 Autodoc ще положи усилия, адекватни от икономическа гледна точка, да предоставя платформата на Потребителя без грешки и без прекъсване, и да осигури безгрешното прехвърляне на декларации или други данни от и до Потребителя като част от използването на платформата от Потребителя. Autodoc няма задължение да осигурява определени функционалности на платформата, по-специално по отношение на достъпността на платформата.
 • 3.2 Autodoc ръководи платформата във връзка с предоставяните услуги за множество потребители и затова предоставя тези услуги на Потребителя в съответната им общодостъпна версия. Ако поради промяна на платформата или на други услуги е необходима промяна на настоящите Общи условия за използване, се прилага § 13.
 • 3.3 Autodoc има право да използва своите партньорски компании и всякакви други подизпълнители за предоставянето на услугите, произтичащи от и във връзка с настоящите Общи условия за използване.
§ 4 Използване на платформата
 • 4.1 Предмет на договора за използване е предоставянето на платформата от Autodoc. Потребителят създава личен потребителски акаунт, който не може да се види от други потребители и не е публичен.
 • 4.2 Autodoc предоставя на Потребителя след регистрацията му достъп до платформата чрез потребителски акаунт, за когото се използват данни за вписване. Потребителят ще държи данните си за вписване постоянно в тайна и ще уведоми незабавно Autodoc, ако получи информация за какъвто и да е вид неоторизиран достъп.
 • 4.3 Потребителят ще избягва такива действия, които биха могли да застрашат сигурността на платформата на Autodoc и няма да събира информация или данни, които се намесват в софтуера на платформата, както и няма да прехвърля вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер.
§ 5 Отговорност
 • 5.1 Ако Потребителят представлява потребител по смисъла на §13 от германския Граждански кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), искове за обезщетение – освен при забава на длъжника или невъзможност за изпълнение, за която е отговорен операторът на уебсайта – са изключени в случай на леко небрежно нарушение на задълженията на оператора на уебсайта или на неговите помощници или служители, освен ако нарушението не засяга задължение, чието изпълнение прави изобщо възможно надлежното изпълнение на Договора за използване и на чието спазване Потребителят редовно има право да разчита. Освен в случай на предумишленост или груба небрежност от страна на оператора на уебсайта или на неговите помощници или служители, отговорността на оператора на уебсайта, що се отнася до размера ѝ, е ограничена до щетите, които обикновено са предвидими при сключване на договора.
 • 5.2 Ако Потребителят представлява предприемач по смисъла на §14 от германския Граждански кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), исковете за обезщетение – независимо въз основа на какво правно основание – поради леко небрежно нарушение на задълженията на оператора на уебсайта или на неговите помощници или служители, са изключени, освен ако нарушението не засяга задължение, чието изпълнение прави изобщо възможно надлежното изпълнение на Договора за използване и на чието спазване Потребителят редовно има право да разчита. Освен в случай на предумишленост или груба небрежност от страна на оператора на уебсайта или на неговите помощници или служители, отговорността на оператора на уебсайта, що се отнася до размера ѝ, е ограничена до щетите, които обикновено са предвидими при сключване на договор.
 • 5.3 Ограничаването на отговорността, произтичащо от точки 5.1 и 5.2, не се прилага, (i) ако съгласно действащото законодателство отговорността не може да се ограничи или изключи, по-специално съгласно германския Закон за отговорността на производителя за дефектен продукт (Produkthaftungsgesetz), (ii) в случай на предумишленост или груба небрежност, (iii) в случай на причинени поради лека небрежност щети, засягащи здравето и живота, както и телесни повреди, (iv) в случай на измама, както и (v) в случай на неспазване на договорената гаранция.
§ 6 Задължения и отговорност на потребителя за публикувано съдържание
 • 6.1 Autodoc уважава интелектуалната собственост на трети страни и изисква същото от своите потребителите.
 • 6.2 Потребителят е длъжен да се увери, че при публикуване на съдържание не нарушава правата на трети страни (напр. нарушаване на авторски права и права върху търговски марки, нарушаване на права на личността, нарушаване на правото на конкуренция).
 • 6.3 С оглед на законосъобразното и отговарящо на правилата използване на форума на Autodoc Club, при правене на публикации и друго съдържание е забранено следното (списъкът не е изчерпателен):
  • да се публикуват лични данни на трети лица, като например име, адрес, професия, телефонен номер или имейл адрес
  • във форума на Autodoc Club да се публикува имейл кореспонденция, писмена кореспонденция или друга индивидуална писмена комуникация, която подлежи на поверителност.
  • да се публикуват расистки, порнографски, застрашаващи младежта, прославящи насилието или други противозаконни или неморални постове и / или съдържание, или да се предоставят директни връзки/линкове към такова съдържание в интернет.
  • да се нарушават действащи закони или да се подтикват други лица към нарушаване на закона, или да се предоставят директни връзки/линкове към съответни постове или съдържание.
  • да се публикуват неверни твърдения за факти, обиди или друго нарушаващо човешкото достойнство съдържание или принципно във форума на Autodoc Club да се използват неадекватни (неприлични/цинични, агресивни, провокативни и т.н.) обноски.
  • да се публикуват постове и друго съдържание, което може да създаде впечатлението, че авторът е служител на AUTODOC SE.
  • да се публикуват снимки и видео клипове, без преди това да е получено съгласието на всички изобразени в тях лица за публикуване във форума на Autodoc Club.
  • всякакъв вид използване на форума на Autodoc Club за търговски цели, по-специално посредством реклама, респ. предоставяне на директни връзки/линкове към продукти или услуги извън мрежата на Autodoc.
  • публикуване на резултати от търсене или други постове, които са пряко свързани с търговия или услуга извън мрежата на Autodoc.
 • 6.4 Autodoc има право да изтрие или деактивира съдържанието, което е публикувано от Потребителя, ако то нарушава правата на трети страни или ако трети страни предявят искове поради правонарушение, чиято обоснованост не може да бъде очевидно изключена.
 • 6.5 Autodoc не носи отговорност за коректността, качеството, пълнотата, надеждността, същността и добронамереността на съдържанието, което е публикувано от Потребителите. Това съдържание не представляват израз на мнение от страна на Autodoc. Autodoc изрично не приема съдържанието от Потребителите като свое собствено.
 • 6.6 Ако Autodoc получи информация за възможно правонарушение чрез съдържанието на Потребителя, незабавно ще уведоми Потребителя за това в писмен вид.
§ 7 Непоемане на отговорност за съвети и препоръки

Ако на тази платформа се предостави съвет или препоръка, Autodoc – без да се засяга отговорността, произтичаща от договорно отношение, непозволено действие или друга законова разпоредба – не е задължен да предостави обезщетение за вредата, възникваща поради следването на съвета или препоръката.

§ 8 Освобождаване от отговорност

Потребителят декларира, че ще освободи при първо поискване и ще пази от вреди Autodoc, компаниите партньори на Autodoc, както и служителите, представителите, сътрудниците, акционерите и третите лица-помагачи на Autodoc и/или на компаниите партньори на Autodoc по отношение на искове и претенции, независимо от какъв вид, които се предявяват от трети страни въз основа на или във връзка със съдържание, които Потребителят ще съхрани, публикува и/или прехвърли в рамките на услугите, предоставяни от Autodoc, или които се предявяват въз основа на използването на услугите или поради нарушения на настоящите Общи условия за използване или на правата на трети страни от страна на Потребителя. Това включва и съответните правни разходи във всеки случай.

§ 9 Марки и запазени права на Autodoc

Потребителят признава, че Autodoc има ексклузивно право върху съдържанието и използването на марката Autodoc, включително всякакви търговски марки, патенти, авторски права, лицензи или други права или съпоставими правни позиции по отношение на Потребителя и няма да ги използва без предварително, изрично, писмено съгласие от Autodoc или да премахва справки за собствеността на Autodoc. По-конкретно, Потребителят не може да използва търговската марка Autodoc, да копира, модифицира, разглобява или създава производни трудове от софтуера или да се опитва да получи достъп до изходния код или да продава, приписва, да дава сублицензи или да прехвърля каквито ид а е права или да предявява каквито и да е права над софтуера. С цел яснота, гореспоменатото не се прилага за собственото съдържание на потребителя.

§ 10 Срок на действие и прекратяване
 • 10.1 Споразумението за регистрация на акаунт се сключва за неопределено време.
 • 10.2 Потребителят може да прекрати споразумението за регистрация на акаунт по всяко време, без да спазва някакъв срок. Autodoc може да прекрати споразумението за регистрация на акаунт по надлежния ред със срок от две седмици. Правото на безсрочно прекратяване поради важна причина остава незасегнато. Autodoc може да прекрати споразумението за регистрация на акаунт без предизвестие в следните случаи:
  • ако при регистрацията Потребителят даде невярна или непълна информация,
  • ако Потребителят наруши повторно други договорни задължения и не преустанови нарушаването на тези задължения и след изрична молба от страна на Autodoc.
 • 10.3 Ако Autodoc прекрати споразумението, Потребителят няма право да създава друг акаунт, включително под друго име или друго наименование.
 • 10.4 Всяко прекратяване трябва да се извърши в писмен вид. Прекратяването по имейл се счита за прекратяване в писмен вид.
§ 11 Блокиране

Autodoc има право, без предварително уведомяване, да блокира изцяло или частично възможността за използване на платформата от Потребителя, ако фактите предполагат заключението, че е налице нарушение от страна на Потребителя срещу настоящите Общи условия за използване или ако такова блокиране е необходимо поради правни разпоредби или с цел изясняване на възможно правно нарушение.

§ 12 Защита на данните

Използването на услугите на Autodoc е доброволно. Цялостното използване на интернет платформата https://club.autodoc.bg/ обаче не е възможно без предоставяне на лични данни или при предоставяне на анонимизирани данни.

Autodoc ще спазва съответно валидните приложими разпоредби за защита на данните. Не се извършва предаване на данните към други потребители. Допълнителна информация за вида и целта на събирането, обработването и използването на необходимите лични данни ще намерите в Политиката за поверителност.

§ 13 Промени на договора

Версията на Общите условия за използване, която е в сила към момента на сключване на споразумението с потребителя ще образува част от потребителското споразумение между Потребителя и Autodoc. Достъп до настоящата версия на Общите условия за използване можете да получите на уебсайта на Autodoc на адрес https://club.autodoc.bg/services/obsi-uslovia по всяко време. Обаче, Autodoc има право да изменя и адаптира Общите условия за използване с влизане в сила в бъдещето. Autodoc ще уведоми Потребителя писмено четири седмици преди изменените Общи условия за използване се планира да влязат в сила. Изменената версия на Общите условия за използване ще се прилага, ако не бъде получено възражение в този период или Потребителят се съгласи с изменения предварително изрично или активно чрез използване на услугата. Ако потребителят възрази срещу изменения писмено в рамките на периода на предизвестие (имейл е достатъчен), потребителското споразумение ще продължи с прилагане на предишните Общи условия за използване. Правото не Потребителя и на Autodoc за прекратяване на споразумението ще остане непроменено.

§ 14 Онлайн решаване на спорове: информация съгласно чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове

За онлайн решаването на спорове (ОРС) Европейската комисия предоставя платформа, която може да се намери на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Нашата компания принципно не е готова и не е задължена да участва в процедура за уреждане на спорове пред орган за решаване на спорове.

§ 15 Решаване на потребителски спорове: информация съгласно § 36 от германския Закон за алтернативното решаване на спорове по потребителски въпроси (Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen)

Ние няма да участваме в процедура за решаване на спорове пред орган за решаване на спорове. Въпреки това законът изисква да Ви информираме за компетентния за Вас орган за решаване на спорове: Универсален федерален орган за решаване на спорове (Universalschlichtungsstelle des Bundes), Център за уреждане на спорове, регистрирано дружество (Zentrum für Schlichtung e.V.), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Телефон: 07851 / 795 79 40, Факс: 07851 / 795 79 41, Имейл адрес: [email protected], Уебсайт: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Заключителни разпоредби
 • 16.1 Ако Потребителят представлява предприемач по смисъла на §14 от германския Граждански кодекс (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), се прилага законодателството на Федерална република Германия, като се изключва Конвенцията на ООН за договорите за международна покупко-продажба на стоки. Това важи за потребители само ако не е в противоречие със задължителни законови разпоредби (например разпоредби за защита на потребителите) на законодателството на държавата, в която се намира обичайното местопребиваване на Потребителя.
 • 16.2 Единствен компетентен съд за всички спорове, произтичащи от или във връзка с този договор, е съдът в Берлин, при условие че страните по договора са търговци или Потребителят не спадат към общата съдебна юрисдикция на съд в Германия или в друга държава-членка на ЕС, или след влизане в сила на тези Общи условия за използване са преместили постоянното си местожителство в чужбина, или местожителството или обичайното местопребиваване не са известни към момента на предявяване на иска.
 • 16.3 Ако едно или повече разпоредби на тези Общи условия за използване са невалидни или неизпълними, или станат такива, то останалите разпоредби на Условията за използване остават незасегнати от това. На мястото на невалидните или неизпълними разпоредби се прилагат, доколкото са налични, законовите разпоредби.